وکیل ضرب و جرح عمدی

وکیل ضرب و جرح عمدی در منازعات مسلحانه و دعاوی رایج قابل طرح در دادسرا از حقوق و منافع شما دفاع می نماید

منازعات بسیاری در محیط های کاری ،خانوادگی و همسایگی منتهی به ضرب و جرح گشته و غالبا منتهی به تشکیل پرونده در محاکم دادگستری می گردد،حضور و اخذ مشاوره از وکلای دادگستری متخصص در زمینه پرونده های ضرب و جرح عمدی می تواند از تضییع حق اصحاب دعوا جلوگیری نماید.

دفاع از پرونده های منازعه و ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی احتیاج به تجربه وکالت در زمینه فوق می باشد چرا که پس از طرح شکایت در دادسرای صالح غالبا طواری دادرسی اقدامات حقوقی متناسبی می طلبد که محتاج به دانش حقوقی و تجربه عملی وکالت در این زمینه می باشد.

وکیل ضرب و جرح عمدی در تهران

با لحاظ قانونی رسیدگی به پرونده های با موضوع شکایت ضرب و جرح عمدی در صلاحیت دادگاه و دادسراهای محل وقوع جرم می باشد غالب دادسراهای شهر تهران و نیز دادگاه های کیفری دو صالح واجد شعبه یا شعب تخصصی رسیدگی به جرایم مربوط به منازعه و ضرب و جرح عمدی می باشند.

ارکان جرم ضرب و جرح عمدی

رکن مادی :ایراد ضرب و جرح عمدی با وسیله و آلت از قبیل سنگ و چوب و چاقو و قمه و… یا بدون وسیله از طریق هل دادن یا مشت زدن …..

رکن روانی :مرتکب میبایست رفتارهای پیش گفته را بخواهد و عمد در فعل مجرمانه داشته بنا به فرض مست و مجبور و خواب نباشد و نیز باید علم به موضوع داشته باشد صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل را بخواهد یا نه

رکن قانونی:قانونگذار ایراد ضرب و جرح عمدی را جرم تعریف کرده و حسب نتایج و استفاده یا عدم استفاده از سلاح مرتکب را قابل مجازات اعلام نموده است.

ایراد ضرب بدون ایجاد آثار جراحت در بدن

سابقا صرفا در صورت باقی ماندن آثاری از قبیل شکستگی و جراحت سرخ شدگی و کبودی یا سیاهی در بدن زیاندیده امکان طرح شکایت و مجازات مرتکب فراهم بوده لیکن با اصلاح قانون در سال 1392 در صورت ایراد ضرب عمدی حتی در صورت باقی نماندن آثار پیش گفته در جسم شاکی ،مرتکب در صورت عدم مصالحه با شکایت شاکی قابل پیگرد و مجازات می باشد.

نقش وکیل ضرب و جرح عمدی در ارائه مشاوره و قبول وکالت شما در ساعات اولیه درگیری بسیار پررنگ و واجد اهمیت شایان می باشد.